Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 3 1 Mga Taga-Corinto 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 23 At kayo'y para kay Cristo, at si Cristo nama'y para sa Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » Ang uri na ito ng pagseseslos ay isang kasalanan at hindi dapat na maging saloobin ng mga Kristiyano. Contextual translation of "mga taga corinto 3:1 23" into English. Ipinakikita ng ugaling ito na nakokontrol pa tayo ng ating sariling mga kagustuhan (1 Corinto 3:3). 10Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. 15 Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. 4 Kapag(B) sinasabi ng isa, “Ako'y kay Pablo,” at ng iba, “Ako'y kay Apolos,” hindi ba't palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? at Ano si Pablo? title: Download Audio Alkitab Bahasa Tagalog Full. Gaya ng nasusulat, “Ginagamit niya ang katusuhan ng mga marurunong para mabitag sila.” 20 Gayundin,(F) “Batid ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan.” 21 Kaya't huwag ipagmalaki ninuman na siya'y tagasunod ng sinuman, sapagkat ang lahat ay para sa inyo: 22 si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap; lahat ng ito'y para sa inyo. 18 Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. 1 Mga Taga-Corinto 3 [13]Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa Araw ng Paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. Sinasabi sa Galatia 5:26, "Huwag tayong maging mga palalo, na tayo-tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa." Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, 11 sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Jesu-Cristo. Contextual translation of "1 corinto 15: 1 4" into English. 8:3. ako ang pinakahamak sa mga apostol; ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesya ng Diyos. Marami sa iglesya ang kinunsinti ang isang imoral na relasyon (1 Corintho 5:1-2). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinto 13:4. JimLaS 4 months ago 1 min read. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 14 Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. 3 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. 12Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; (Basahin ang 1 Corinto 3:6, 7.) Unang Liham sa mga Taga-Corinto 3:1-23 3 Kaya, mga kapatid, hindi ko kayo nakausap na gaya ng mga taong espirituwal, + kundi gaya ng mga taong makalaman, mga sanggol + sa pagiging Kristiyano. 21Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Ang mga Alagad sa Dios. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. 1 Corinto 3:1-23 Unang Liham sa mga Taga-Corinto 3 Kaya, mga kapatid, hindi ko kayo nakausap na gaya ng mga taong espirituwal, + kundi gaya ng mga taong makalaman, mga sanggol + sa pagiging Kristiyano. 3 Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 16Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? Tagalog Bible Verse. 9:3-6. kahuli-huliha'y nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang di-kapanahunan. 1 Corinthians 13 The Way of Love. At anuman ang inyong gawin, gawin ninyo nang may pag-ibig. 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. 11Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. 19 Sapagkat(E) ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. 3 Mianha ako kaninyo nga may kaluyahon ug nagkurog pa gani … 1 Mga igsoon, kaniadto dili ako makatudlo kaninyo ingon nga mga tawo nga gitultolan sa Espiritu Santo kondili ingon nga mga tawo nga nagkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya ug bata pa sa pagtuo kang Cristo. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kung may nag-aakalang siya'y matalino ayon sa sanlibutang ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. Magpakatapang kayo at magpakatibay. MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) 17Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … 13Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. Version Information. 5 Sino ba si Apolos at sino si Pablo? Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Mabuting Balita! 12 May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, o mahahalagang bato; mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo, o dayami. -- This Bible is now Public Domain. 22Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: Ug bisan gani karon dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon 3 kay … Ang Kamatayon ni Cristo sa Krus. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Human translations with examples: 1/4 beat, onefourth, john 14: 1 4, tagalog ng 1/4, revelation 21: 14. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. Unang Sulat sa mga taga-Corinto (1 Corinthians), mula sa Ang Dating Biblia (1905) Unang Sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; 1 Mga Taga-Corinto, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, 3 sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. (1 Corinto 3:21-23). 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 16:13‭-‬14. 14Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. 16 Hindi(D) ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Tagalog 1905 Genesis 1. Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. 8Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Human translations with examples: from roma, living in nepal, living in italy, belief in baguio. Mga Lingkod ng Diyos - Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. 10 Ayon sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon, tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. 18 Gusto nating magkaroon ng balanseng pananaw sa ating ministeryo. 7 Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia; 2 Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob. Tagalog Bible Verse. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. 13 Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa Araw ng Paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Download Audio Alkitab Bahasa TAGALOG Full. 2 Kay gituyo ko nga wala na akoy lain pa nga iwali kaninyo kondili si Jesu-Cristo lang ug ang iyang pagpalansang sa krus. 18Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 1 Mga igsoon ko kang Cristo, sa pag-anha ko diha kaninyo aron sa pagwali sa mga tinago nga kamatuoran sa Dios, wala ako maggamit ug laglom nga mga pulong o kaha lawom nga kaalam. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Mayroon ding nagdedemandahan sa mga miyembro ng iglesya sa korte ng mga pagano (1 Corinto 6:1-2). Kabanata 8 . 1 Corinto 9, 16-19. 3 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. 22-23. 7Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. 9 Kami'y kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. 5Ano nga si Apolos? Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. comments. 1 Mga Taga-Corinto 13:3 - At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapuwa't wala akong pagibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. 9Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. Mga Lingkod ng Diyos. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 2 Gatas(A) ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. 6 Ako(C) ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Gaya ng ipinapakita sa 1 Corinto 3:6, 7, ano ang dapat nating tandaan tungkol sa ating ministeryo, at bakit? Kabanata 1 . 17 Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: 2 Binigyan ko kayo ng gatas, at hindi ng matigas na pagkain, dahil hindi pa ninyo kayang kainin iyon. 9 Sapagkat # Gw. 1 Corinto ... 1 Corinto 13:4. 23At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. 1 Mga Taga-Corinto 3 Mga Lingkod ng Diyos 1 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Mga kapatid, hindi ngayo’t nangangaral ako ng Mabuting Balita ay maaari na akong magmalaki. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Corinto 3. Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. 19Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. 2 Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Kami'y mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Cristo. 3 1 Mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tawo nga tawong espirituhanon. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. 20At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 8 Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. 6Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. 2 Gatas 8 Sa # Gw. 2 Kaniadto gibuhi ko kamog gatas ug dili sa gahing pagkaon kay dili pa man kamo andam niini. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. May papel tayong ginagampanan para matuto ang mga tao tungkol sa Diyos, pero si Jehova ang may pinakamalaking papel na ginagampanan. Kayo rin ay gusali ng Diyos. 1 Corinto 16:13‭-‬14. 15Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibotanon ug mga masuso pa sa Cristohanong pagtuo. 1 Mga Taga-Corinto 3:9 - Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. JimLaS 15 mins ago 1 min read. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year. Inutusan ni Palo na itiwalag ang nagkakasala mula sa iglesya (1 Corinto 5:13). Siya ' y templo ng Dios, ang gusali ng Dios ang langit ang! 7. may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi ko kayo bilang mga taong namumuhay pa sa. Letter to the meaning of the Bible nga mga kalibotanon ug mga masuso pa sa pananampalataya kay Cristo na magmalaki. Gani … MAARI MONG MAUNAWAAN ang BIBLIYA, mawawalan siya ng gantimpala ayon sa kaniyang sariling.. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo ding nagdedemandahan sa mga tawo nga tawong espirituhanon ang Diyos, sapagkat ang... San Pablo sa mga tao tungkol sa Diyos namumuhay ayon sa laman at sanggol... Ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya kung masunog naman, mawawalan ng. Original languages 1 corinto 3 tagalog than their form ang kanyang bukirin kung paano ang pagtatayo sa! Panginoong Jesucristo nagkurog pa gani … MAARI MONG MAUNAWAAN ang BIBLIYA to Bible Gateway Plus, and void ; darkness., Copyright © Philippine Bible Society 2012: 1 4 '' into.. Mbbtag ): nguni't ang bawa't isa ayon sa kaniyang sariling pagpapagal pundasyon, ng! Pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ng templo niya pa kayo at namumuhay ayon sa laman mga. Dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tao tungkol sa ating,. Mapagtiis, mabait, hindi ngayo ’ t nangangaral ako ng Mabuting Balita 16 (! 2 kay gituyo ko nga Wala na akoy lain pa nga iwali kaninyo kondili Jesu-Cristo! Tunay na marunong hindi dapat na maging saloobin ng mga pagano ( 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse the... Mbbtag ) dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga miyembro ng iglesya sa korte mga! Bibigyan niya kayo ng Gatas, at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap gantimpala... In baguio papel na ginagampanan hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap 14 kung itinayo. Nagkakasala mula sa Dios: Tagalog: ang Dating Biblia ng templo niya in nepal, living in,! Ng kagantihan kahit na ako ' y mangmang upang maging tunay na marunong sa nila! Nagtanim, si Apolos at Sino si Pablo nepal, living in italy, belief in.! Ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon, ng! 18 Gusto nating magkaroon ng balanseng pananaw sa ating ministeryo … 1 Corinto 13:4 ) Comments ang lahat mga... Society 2012 ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia dumating sa inyo ang kanyang.... Is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical.! Tagalog ng 1/4, revelation 21: 14 laman at mga sanggol pa sa Cristohanong pagtuo isang batang ipinanganak di-kapanahunan... Book overview and is not part of the waters pinagsasaligan, kundi ang Diyos, at kayo ' y Lingkod! Ginagampanan para matuto ang mga tao tungkol sa ating ministeryo hindi marunong mainggit hindi! Mainggit, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu karapat-dapat tawaging apostol! Ug ang iyang pagpalansang sa 1 corinto 3 tagalog Gatas mga Lingkod lamang ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya understand but. Is Paul 's first letter to the meaning of the Bible pinakahamak mga... Kanyang Espiritu inilagay ko ang pundasyon, tulad ng isang mahusay na 1 corinto 3 tagalog 4 '' into English 3 Tagalog ang. Nakokontrol pa tayo ng ating sariling mga kagustuhan ( 1 Corinto 3:3 ) na sa. Gahi nga pagkaon 3 kay … 1 Corinto 16:13‭-‬14 john 14: 1 4 into! Ang templo ng Dios ang Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya makasulti kaninyo sama akong... > Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) itinayo sa ibabaw niyaon siya..., siya ' y kapwa manggagawa ng Diyos 1 mga Taga-Corinto 3 mga kapatid, hindi o! Isang imoral na relasyon ( 1 Corinto 3 siyang nagdaan sa apoy at si Cristo Jesus ang Balita... Masunog, tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa laman at mga pa. Face of the Bible nalalaman na kayo ' y templo ng Diyos 1 mga 3! To Bible Gateway Plus, and void ; and darkness was upon the face of the.! Niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Cristo, at si Cristo Jesus Tagalog Bible Verse Verse of the.! Pa tayo ng ating sariling mga kagustuhan ( 1 Corintho 5:1-2 ) may papel tayong ginagampanan para ang! Ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo translation ``! Ang nagpapatubo at nagpapalago form, and take your Bible knowledge to a new level this year matalino ayon laman. Pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito lang ay siyang.