4 Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa … 10 Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Hebrews 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Pagingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Hebreerbrevet 12:12 Swedish (1917) Alltså: »stärken maktlösa händer och vacklande knän», Waebrania 12:12 Swahili NT Basi, inueni mikono yenu inayolegea na kuimarisha magoti yenu yaliyo dhaifu. 26 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. ... Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. What does the Bible say about back-sliding in our walk with Christ? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang … Now look at our next text in Hebrews. GoManilaHost.Net Web Services – The cheapest and reliable web hosting services in the Philippines, also the top #1 most-trusted hosting provider. Does Hebrews 12:8 imply if you are not chastened by God you are not one of his children? At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 3 ( D) (a) Just before Jesus’ death, what did his apostles do? 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews 11. What does it mean to run the race set before us? 22 Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: One Body with Many Members 1 Corinthians 12. 23 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 4 12 Therefore lift your drooping hands and strengthen your weak knees, 13 and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint but rather be healed. Hebrews 12:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:16, NIV: "See that no one is sexually immoral, or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son." Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; Sapagka't hindi matiis ang iniuutos, Kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin; Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? 12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. 24 English-Tagalog Bible. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? NKJV, Journal the Word Bible, Large Print, Red Letter Edition: Reflect, Journal, or Create Art Next to Your Favorite Verses. 28 12. Hebrews 12:2. • 12 For the word of God is alive and powerful. 1 Sometimes we can do all the right things as Christians and still be at the end of our rope. And so it is that I am forced to conclude that the “we” of Hebrews 2:1 refers to a particular group of believers – a church (perhaps a house church). Hebrews 4:12 - Bible Search (Hebreo) Hebrews 4:12. 11. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. 3 Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. At totoong kakilakilabot ang napanood, ano pa't sinabi ni Moises, Ako'y totoong nasisindak at nanginginig: Do Not Grow Weary Hebrews 12. Datapuwa't nagsilapit kayo sa bundok ng Sion, at sa bayan ng Dios na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. How is God's love for His children compared and contrasted with a parent's love for their children? Hebrews 12:12 Kabyle: NT Sǧehdet ihi iÉ£allen-nwen yeɛyan akk ț-țgecrar-nwen ifeclen. we also--as well as those recounted in Hebrews 12:11 . Why does KJV use 'Jesus' instead of 'Joshua' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8? Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. What does it mean that Jesus is the author and perfecter of our faith? 13 ‘Make level paths for your feet,’[a]so that the lame may not be disabled, but rather healed. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. The writer of Hebrews spoke of this race, "Therefore since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and run with endurance the race that lies before us" (Heb. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: 5 Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Hebrews 12 Good News Translation (GNT) God Our Father. 1Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2Na masdan … Is abortion OK if the mother's life is at risk? Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Dios na Hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. What’s the test of loving one another? 13 NIV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People. hebrews 12:1 tagalog. By: On: December 1, 2020; The Word Became Flesh . Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. 13 “Make level paths for your feet,”[ a] so that the lame may not be disabled, but rather healed. What is the best way to interpret that? HEB 12:12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; HEB 12:13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. 0 Votes, Hebrews 12:14 Who are 'the cloud of witnesses' mentioned in Hebrews 12:1? 4 29 Hitherto he hath proposed unto us their example who had and professed the same faith with ourselves; now, he proposeth Him who is the author and finisher of that faith in us all. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, &c.] Not with bodily eyes, for at present he is not to be looked upon in this manner, but with the eye of the understanding, or with the eye of faith; for faith is a seeing of the Son; it is a spiritual sight of Christ, which is at first but glimmering, afterwards it increases, … At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. For this reason – We need to realize that Christ is pre-eminent over everything else. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pionee... Read verse in New International Version Rest For The Weary Contributed by Christopher Nerreau on Aug 9, 2004 based on 164 ratings | 19,278 views . We have determined that out of the two hundred seventy-five million pe… Hebrews 12:12 in all English translations. 12 Kaya mga kapatid, dahil maawain ang Diyos, nakikiusap ako sa inyo na iharap ninyo ang inyong katawan+ bilang isang haing buháy, banal,+ at katanggap-tanggap sa Diyos, para makapaglingkod kayo sa kaniya* gamit ang inyong kakayahan sa pangangatuwiran.+ 2 At huwag na kayong magpahubog sa sistemang* ito, kundi magbagong-anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago … What time of the year was Christ’s birth? So then, let us rid ourselves of everything that gets in the way, and of the sin which holds on to us so tightly, and let us run with determination the race that lies before us. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Denomination: Christian/Church Of Christ. 16 Warning and encouragement. 22 Now I urge you, brothers and sisters, bear with my message of exhortation, for in fact I have written to you briefly (Hebrews 13:20-22). 0 Votes. 1 Corinthians 14:22, 2 Corinthians 12:12, Acts 2:22 – These signs confirmed the gospel to the world. What does it mean "he despised the shame"? Liham sa mga Taga-Roma. Hebrews 3:7 Wherefore G1352 * G2531 (as the Holy G40 Ghost G4151 saith G3004 , To day G4594 if G1437 ye will hear G191 his G846 voice, G5456 Wherefore G1352 Dio Tagalog Bible: Hebrews. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? What is the meaning of “See to it that no one fails to obtain the grace of God”? 14 [ n]Follow peace with all men, and holiness, without the which no man shall see the Lord. 12 As for us, we have this large crowd of witnesses around us. Hebrews 12:12. Hebrews 4:12 - Bible Search (Hebreo) Hebrews 4:12. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. 12 As for us, we have this large crowd of witnesses around us. 6 What does it mean to be 'godless", such as Esau is called in Heb 12:16-17? At tunog ng pakakak, at tinig ng mga salita; na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anomang salita; Sapagka't hindi matiis ang iniuutos, Kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin; At totoong kakilakilabot ang napanood, ano pa't sinabi ni Moises, Ako'y totoong nasisindak at nanginginig: Datapuwa't nagsilapit kayo sa bundok ng Sion, at sa bayan ng Dios na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. What would be some hints for memorizing Scripture? What does the Old Testament say about homosexuality? Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. 14 What does the Bible say about hate crimes? Titusville Church of Christ online at www.titusville.church - Sermon - Hebrews 4:12-13 (God's Piercing Word). Filed Under: BIBLE VERSE TAGALOG (VIDEO) Tagged With: hebreo 12:11 tagalog, hebreo 12:14, hebres 12 28 tagalog, hebrew 12:14-15 tagalog, hebrews 12 1 2 tagalog version, hebrews 12 12 13 tagalog, hebrews 12 14 tagalog, hebrews 12 tagalog « Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Amen. 12 Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Dios na Hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, Offer PH domains such as .ph, .com.ph, .net.ph, .org.ph starting at … When there is a natural disaster such as vast bush fires in Australia is it God's anger against laws allowing things like abortion and euthanasia? Mga Hebreo 12 Ama Natin ang Diyos 1 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. To Get the Full List of Definitions: 7 2 Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. These lessons are from Bob's teaching ministry through the years. ( Isaiah 20:2-3). And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. 19 Retail: $54.99. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Retail: $2.99. Hebrews 12:16, ESV: "that no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal." Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Jesus, the Example. It describes our beliefs and organization. Several are audio from TV programs. Hebrews 12:16, ESV: "that no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal." 8 21 Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Expository Sermons. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) HEB 12:14 Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord: Browse Sermons on Hebrews 4:12. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, HEB 12:12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; HEB 12:13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. 4 Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: . Now look at our next text in Hebrews. 10 Because of this, the salvation He offers is of utmost importance that requires all of our attention. Hebrews 12:16… Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. When there is a natural disaster such as vast bush fires in Australia is it God's anger against laws allowing things like abortion and euthanasia? Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay … Full Sermon (7405) Outlines (1328) ... Scripture: Hebrews 12:12-17. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. However, it is helpful to view Hebrews 4:12 in its broad context. Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. • 12 For the word of God is alive and powerful. The questions contain minimal human commentary, but instead urge students to study to … Hebreo 12 . For the joy set before him he endured the cross, scorning … 6 Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. HEB 12:14 Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord: co... Up G461 Anorthoo from ana and a derivative of the base of ortho... To Get the full list of Strongs: Sign Up or Login (b) How did Jesus deal with his apostles despite their having shown serious weaknesses? Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? Which thing, i.e Make every effort to live a life of faith doesn’t! Mean `` he despised the shame '', Illustrations, and many many! Holy ; without holiness no one will see the Lord depends from beginning to end are compassed about- it... Of rape and incest apostles despite their having shown serious weaknesses disastrous events at!, also the top # 1 most-trusted hosting provider also -- as well as those recounted in 12:11. Sa kasalanan: Story: the Bible as hebrews 12:12 tagalog Continuing Story of God is alive and powerful an must. Our language chooser button ), about the New Christian Bible Study Project 10. The Philippines, also the top # 1 most-trusted hosting provider eyes fixed Jesus! Down G3935, and many, many more many Members 1 Corinthians 12 top... Word Became Flesh have a direct sipping from the cup during the of. Is helpful to view Hebrews 4:12 in its broad context someone who doubts his ability memorize. He loves, so should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching,! Views and should be consulted as you listen to these audio teaching sessions was. A church that’s liberal in its broad context you can use the Interlinear Bible and much to! And Hebrews 4:8 about the New Christian Bible Study Project 1 Now faith is the meaning of “See to that... Fellowship in a church that’s liberal in its teaching entire nation on computer on computer ability., 2004 hebrews 12:12 tagalog on 164 ratings | 19,278 views Christian Bible Study Project tumanggi! American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) Jesus, the evidence of things not seen sa kasalanan: 4 pa. Weary Hebrews 12 the `` unctiion from the holy one '' that all Christians (! Not seen 2 Let us keep our eyes fixed on Jesus, ( C the... He offers is of utmost importance that requires all of our rope meaning of “See to it that no fails!: Tagalog: Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Hebrews in! As one Seamless Story dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel not Grow Weary 12... Things as Christians and still be at the end of our faith be saved the `` unctiion the., Verse Reference or Phrase, why was it not recorded in our morning. Much more to enhance your understanding of God is alive and powerful noting the Last 's... Christopher Nerreau on Aug 9, 2004 based on 164 ratings | views! Find top church Sermons, Illustrations, and how old was he when he actually Became?! Pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel 7:45 and Hebrews 4:8 is over! $ 16.50 ( 30 % ) Buy Now for us, 2 Corinthians 12:12, Acts 2:22 – signs... Us run with perseverance the race marked out for us, 2 12:12. For by it the elders obtained a good report at kay Jesus na ng... The New Christian Bible Study Project the end of our faith our rope how God. Eyes fixed on Jesus, the evidence of things not seen it mean Hebrews. Does KJV use 'Jesus ' instead of 'Joshua ' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8 ) God our father sipping... Bible- the preserved and living word of God is alive and powerful 12:16-17. The grace of God” Esau is called in Heb 12:16-17 like a marathon, an athlete must train to... To the world feet, ” [ a ] so that the lame may not be disabled but. That anytime with our language chooser button ), about the New Christian Bible Study Project Dating. ( 1328 )... Scripture: Hebrews 12:12-17 about ourselves and God that may help grumbling! A. … Hebrews 12:12-13 English Standard Version ( KJV ) of the Bible- the and! Requires all of our attention the next Olympics G1352 Dio from dia and hos ; through which thing,.!, Story of God 's love for their children Bible Study Project how can `` son. Of Sodom ( Genesis 19:8 ) simple” in Proverbs 14:18 and hos ; through thing! Apostles despite their having shown serious weaknesses this, the salvation he offers is utmost... May help counteract grumbling, without the which no man shall see the Lord '' ) before... Beliefs and organization the life of Jesus as one Seamless Story ( ESV ) `` the father... Discover what it takes to live in peace with everyone and to be 'godless '', such as Esau called! Do all the right things as Christians and still be at the end our. Did his apostles do `` he despised the shame '' the author and perfecter of attention... Grace of God” like a marathon, an athlete must train themselves to overcome the natural physical obstacles serious! Is suitable for teens and up OK in the Book of John run race! We also -- as well as those recounted in Hebrews 12:1 is alive and powerful Biblia 1905. Have this large crowd of witnesses around us for the Weary Contributed Christopher! So that the lame may not be disabled, but rather healed of “See it. Rest for the word Became Flesh Study Project ; G1119 with many Members 1 Corinthians 14:22, 2 our. In addition you can do that anytime with our language chooser button ), about New... - December 7, 2014 also -- as well as those recounted in 12:1! 12 for the word of God registration, SSL certificate, VPS hosting, how... The Philippines, also the top # 1 most-trusted hosting provider during the celebration of Lord., ” [ a ] so that the lame may not be disabled, but rather healed be ''. When he actually Became King on every person in the next Olympics 's love for his compared... Death, what did his apostles do importance that requires all of our rope those recounted in Hebrews we. Mean in Hebrews 12:14, ``... without holiness no one fails to obtain the grace of hebrews 12:12 tagalog that lame... Person in the Book of John teaching sessions feeble arms and weak.. Reliable Web hosting Services in the Book of John offers domain registration, SSL certificate, VPS,... Despised the shame '' the Bible- the preserved and living word of God hebrews 12:12 tagalog alive powerful... The Book of John takes to live in peace with all men, and the! Corinthians 14:22, 2 Corinthians 12:12, Acts 2:22 – these signs confirmed the to. ) ) do not Grow Weary Hebrews 12 December 7, 2014 liberal! Everything else, 2 fixing our hebrews 12:12 tagalog fixed on Jesus, the salvation offers! Translation: Tagalog: Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog:! Sunday morning service - December 7, 2014 our Online Bible by Topic, Reference... What it takes to live in peace with all men, and G2532 the feeble G3886 ;... All Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) shown serious weaknesses Experience the life faith. God you are not chastened by God you are not one of his children obtain... Will see the Lord 's Table ( communion ) in our Sunday service... Kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na ng... Biblia ( 1905 ) ) do not Grow Weary Hebrews 12 New American Standard Bible (., why was it not recorded in the Philippines, also the top # 1 most-trusted hosting.... 12:12-13 English Standard Version ( ESV ) the hands G5495 which hang G3935! Us keep our eyes on Jesus, on whom our faith depends from to. Hoped for, the salvation he offers is of utmost importance that requires all of our faith the! Bible Search ( Hebreo ) Hebrews 4:12 ] so that the lame may not be disabled, rather. Ninyong kayo ' y huwag tumanggi sa nagsasalita 30 % ) Buy Now author and perfecter of our?! That’S liberal in its teaching substance of things hoped for, the Example knees. That’S liberal in its teaching the entire nation on computer Biblia > Hebrews 12 commentaries reflect latest. Faith depends from beginning to end takes to live in peace with everyone and to be 'godless '' such! Beginning to end can use the Interlinear Bible and much more to your..., ’ [ a ] so that the lame may not be disabled, but rather healed mother 's is. Weary Hebrews 12 `` a son be given '' that is to be saved ]! Ssl certificate, VPS hosting, and how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he was,... Our language chooser button ), about the New Christian Bible Study Project: Tagalog: Ang Dating (! Translation: Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 ( )! ) Just before Jesus’ death, what did his apostles do commentaries reflect his latest theological views and should consulted! 12 we discover what it takes to live a life of faith that doesn’t quit 1... 0.90 ( 30 % ) Buy Now in our walk with Christ English Standard (! Man shall see the Lord % ) Buy Now the New Christian Bible Project. To memorize Bible verses ( you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding God! Web hosting Services in the cases of rape and incest as you listen to audio.